Google+ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สวัดดีครับ สมมุตินะครับ สมมุติว่า ทวินทีม ระดมทุนเพี่อดำเนินโครงการ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำจากทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมโดย 50% ของโครงการเป็นของสาธารณะ อีก50% สำหรับผู้ถีอหุ้น เพี่อให้โครงการอยู่ได้ยาวนานตลอดไปและแก้ไขปัญหาได้จริง และจะนำเสนอแผนโครงการอย่างละเอียดต่อไปครับ
แสดงความคิดเห็น